Menu luk

Husk at tage stilling til din overenskomst senest 31. marts kl. 14 - Du stemmer her.

Standard­overens­komsten

Resultaterne fra OK2020 kort fortalt, så du hurtigt får overblik over fornyelserne.

2020 Big

Lønnen stiger

Lønnen stiger sammenlagt 6 % de næste 3 år,
og med 2 % om året.

Se detaljer

For standardoverenskomsten er der aftalt 4,2% i generelle lønstigninger
fordelt med:
2,00% i 2020
1,20% i 2021
1,00% i 2022

Lønpuljer:
0,00% i 2020
0,80% i 2021
1,00% i 2022

Forhøjelse af pensionsbidrag

Pensionsbidraget forhøjes til mindst 16,90 procent og heraf mindst 11,65 procent fra virksomheden.

Se detaljer

I 2020 stiger pensionsbidraget med 0,25 procent, i 2021 med 0,25 procent og i 2022 med 0,15 procent.

Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag forhøjes altså med 0,65 procent til alle.

Fælles indsats for bedre trivsel

Nyt team af trivselsvejledere vil hjælpe de enkelte virksomheder og medarbejdere med trivselsudfordringer.

Se detaljer

Nyt team af trivselsvejledere vil hjælpe de enkelte virksomheder og medarbejdere med trivselsudfordringer.

Hvis en medarbejder ikke er i stand til at varetage sit job efter sygefravær, skal virksomheden have en dialog med den enkelte medarbejder om mulig omplacering fx via tilbud om omskoling og efteruddannelse.

Jobløn og selvstændig arbejds- tilrettelæggelse

Fremover kan man ansættes på jobløn, hvis man har en løn på over 53.000 kroner om måneden – men det kræver at man har selvstændig arbejdstilrettelæggelse.

Se detaljer

Selvstændig arbejdstilrettelæggelse: Ret til medbestemmelse på arbejdets udførelse samt den tidsmæssige planlægning og udførelse af arbejdsopgaverne. Herefter administrerer medarbejderen selv sin arbejdstid. Man honoreres ikke for merarbejde – og det evalueres løbende om der er en fornuftig sammenhæng og rimelig balance mellem arbejdstid og omfanget af arbejdsopgaver.

Fornuftig overgang til nyt løn- og arbejdstidssystem

Overgangen fra overarbejde til merarbejde giver et fast månedligt løntillæg baseret på det gennemsnitlige overarbejde de seneste 2 år, fratrukket værdien af 6. ferieuge.

Se detaljer

Det er hensigten at kompensere den enkelte, så overgangen er omkostningsneutral. Se beregningen her

Forbedring af timebanken

Omsorgsdage og overenskomstbestemte feriedage indskydes i timebanken.

Se detaljer

5 omsorgsdage indskydes i timebanken hver 1. januar, og 6. ferieuge indskydes hver 1. september, første gang 1. september 2021

Vores egen ‘fritvalgsordning’: Du bestemmer om du vil trække dagene fra timebanken som frihed eller som kontanter

Permanent Tandforsikring

Tandforsikringen – der blev indført i 2017 som forsøg - gøres permanent.

Flere midler til kompetencepuljen

Bidraget til Finanskompetencepuljen fastholdes - men fremover vil flere ansatte blive omfattet af Finanskompetencepuljen.

Se detaljer

Alle medarbejdere med månedsløn under 75.000 kroner omfattes – også selvom de er kontraktansatte.